Усны ажиглалтын мэдээ

Усны ажиглалтын мэдээ

1 ДҮГЭЭР САРЫН III-10 ХОНОГИЙН ГОЛЫН УСНЫ
ГОРИМЫН МЭДЭЭ
 
Голын нэр
Усны түвшин, см