Хурын шим

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх Онон- бороо экспедицийн үйл ажиллагаа

Image

2010 оны 4 сард УБ хотод Хурын шим төв дээр Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх талаар сургалтанд хамрагдаж эрхийн гэрчилгээ авлаа.