Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Дорнод аймагт тохиолддог цаг агаарын аюултай үзэгдлүүд

     

Энэхүү судалгааны ажлаар Дорнод аймгийн цаг уурын 3  станцыг сонгож авлаа. Yүнд: 1. Хойд талын сумдыг төлөөлүүлж Дашбалбар станц. 2. Төвийн нутгийг төлөөлүүлж Чойбалсан станц. 3. Зүүн талын сумдыг төлөөлүүлж Халхгол станцын мэдээг авлаа.