MODIS бүтээгдэхүүн-Газрын гадаргын температур


2023/5/1 - 2023/5/10

2023/4/21 - 2023/4/30

2023/4/11 - 2023/4/20

2023/4/1 - 2023/4/10